Τα κυριότερα προτεινόμενα και περιγραφόμενα μέσα-τεχνικές τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ηπείρου που θα υλοποιηθούν μέσω του παρόντος Έργου είναι, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε εκθέσεις, υπηρεσίες ανάπτυξης-διαχείρισης κοινωνικών δικτύων, δημιουργία και λειτουργία γραφείου τουριστικής δημοσιότητας, υπηρεσίες προβολής στα ΜΜΕ, δράσεις προώθησης Αγροδιατροφικών προϊόντων και ειδικές προωθητικές εκδηλώσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.209.565 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ως προθεσμία παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 18η Δεκεμβρίου.