Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (ΚτΠ ΜΑΕ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης με Κωδ. ΟΠΣ 5163960».

Το έργο αφορά στη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Αρχές του Εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών και έχει διάρκεια τους 24 μήνες.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία ανέρχεται σε 12.096.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με προθεσμία υποβολής των προσφορών τις 23/01/2023.