Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.148.683 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η διακήρυξη. Η διάρκεια της σύμβασης θα αντιστοιχεί σε περίοδο 36 μηνών.