Ο Δήμος Ηρακλείου προκήρυξε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης της νεολαίας για τη φιλοζωία και το περιβάλλον (διαδίκτυο, διασύνδεση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων, εκδηλώσεις), καθώς και των υιοθεσιών του κυνοκομείου».

Η ανάθεση θα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και υποστηρικτικές δράσεις σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 115.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 30/11/2023.