Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 111.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η υποβολή προσφορών ξεκινά σήμερα 21 Μαΐου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 4η Ιουνίου.