Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Μοριάς Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την υλοποίηση του Υπόεργου 9

«Δράσεις ευαισθητοποίησης-δημοσιότητας: Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών βάσει ολοκληρωμένου πλάνου επικοινωνίας».

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 1.124.193 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 18/11/2022.