Το Υπουργείο Τουρισμού προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 «Διαχείριση προορισμών» της Δράσης 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τις αναγκαίες μελέτες/ έρευνες και την τεχνική υποστήριξη για τη σύσταση και λειτουργία DMMOs σε Περιφέρειες και Δήμους ή Συμπράξεις Δήμων.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 11.160.000 ευρώ, με ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12η/12/2023.