Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 1.167.556 ευρώ. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου, με διάρκεια υλοποίησης 3 έτη. Οι προσφορές υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.