Για Ψηφιακό Ξεναγό στον Πολιτισμό και στα Δρώμενα της Σαντορίνης

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο «Ψηφιακός Ξεναγός στον Πολιτισμό και στα Δρώμενα της Σαντορίνης», εκτιμώμενης αξίας 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών τις 21 Σεπτεμβρίου.