Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) για την Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση – ΣΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου 2014-2020».

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε η Τετάρτη 19/08/2020.