Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό, διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Branding περιοχών UNESCO Κρήτης». Η πρόταση αφορά στην υλοποίηση ενός συνόλου δράσεων ψηφιακής προβολής και σήμανσης των περιοχών UNESCO Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει τα εξής: Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας – έντυπου και ψηφιακού υλικού προβολής των περιοχών UNESCO, Δημιουργία μονάδων στατικών σημείων ενημέρωσης επισκεπτών, Ψηφιακή Καμπάνια προβολής, Δημιουργία ψηφιακών διατοπικών πολιτιστικών διαδρομών ανάμεσα στις περιοχές UNESCO Κρήτης, Καταχωρήσεις σε διεθνή κλαδικά περιοδικά, Συμμετοχή σε μεγάλη έκθεση τουρισμού, Μελέτη δημιουργίας στοχευμένων τουριστικών πακέτων (εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού) και Δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης με επιτροπές UNESCO.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.000.680 ευρώ, με διάρκεια υλοποίησης 20 μήνες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 04η/10/2021.