Για τη δημιουργία εκστρατείας ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ, και συγκεκριμένα στις 813.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Ο ανάδοχος θα κληθεί να εκπονήσει μια πανελλαδική εκστρατεία εθνικής εμβέλειας, ενώ ως ημερομηνία λήξης της διάρκειας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2015. Η κατάθεση συμμετοχών λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου.