Η SNCR, The Society for New Communications Research, παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα της δεύτερης ετήσιας μελέτης «New Symbiosis of Professional Networks Research» 2010-2011, η οποία εξερευνά την επίδραση των Social Media στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η πρώτη σχετική έρευνα της SNCR που πραγματοποιήθηκε το 2009-2010, είχε εστιάσει στη χρήση των Social Media από τους επαγγελματίες και τα στελέχη, αποκαλύπτοντας τη δύναμη των σχέσεων. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ηγεσίας, φαίνεται πως είναι εγγενώς αλληλένδετες. Τα επαγγελματικά δίκτυα διευκολύνουν πλήθος αλληλεπιδράσεων, συνδέσεων και δικτύωσης ανθρώπων, κάνοντας εφικτή τη συνεργασία οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Κοινότητες, επαγγελματικά δίκτυα, Social Media, email και SMS είναι μεταξύ των εργαλείων που προσφέρουν πολυκαναλική πρόσβαση στα άτομα (υπαλλήλους, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές).

Στην παρούσα έρευνα, οι μελετητές προχώρησαν στην εξέταση του ρόλου των Social Media στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ επιχειρηματιών και διερεύνησαν τη δυναμική της «εμπιστοσύνης», όπως επίσης και την αξία της διασύνδεσης και συνεργασίας στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και της καινοτομίας σε κάθε επιχειρηματική λειτουργία, τόσο για εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς σκοπούς.

Η μελέτη υποστηρίχθηκε από ποσοτικά ευρήματα που συλλέχθηκαν μέσω online έρευνας σε 114 επαγγελματίες, με σκοπό την κατανόηση των αντιλήψεων και εμπειριών τους με τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσον αφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Περίπου 2 στους 10 ερωτηθέντες (18%) ταυτοποιήθηκαν ως CEOs, 20% ως Directors και 24% ως Managers. Τα στελέχη αυτά εργάζονται σε εταιρείες που απασχολούν λιγότερους από 100 και μέχρι περισσότερους από 50.000 full-time υπαλλήλους. Στη μελέτη εκπροσωπήθηκαν 10 χώρες και το 76% των ερωτηθέντων ζει στις Η.Π.Α. Όλοι οι ερωτηθέντες έχουν τον ρόλο της λήψης αποφάσεων, ή επηρεάζουν τη διαδικασία μέσα στον οργανισμό.

Τα ερωτήματα
Οι μελετητές, έθεσαν συγκεκριμένα τα παρακάτω ερωτήματα:

  • Θεωρούνται τα Social Media μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους επαγγελματίες;
  • Τι είναι αυτό που οι επαγγελματίες decision makers αξιολογούν περισσότερο όταν αλληλεπιδρούν με ομότιμούς τους, μέσω των κοινωνικών δικτύων;
  • Με ποιον τρόπο τα στελέχη και οι ηγέτες χρησιμοποιούν τα Social Media στη συλλογή πληροφοριών και συμβουλών και στην υποστήριξη συνεργασιών; Ποια είναι η σύγκριση που κάνουν μεταξύ παραδοσιακού (offline) και online networking, καθώς και όσον αφορά στη διάχυση γνώσης;
  • Σε ποια εργαλεία και πηγές των Social Media βασίζονται περισσότερο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων;
  • Με ποιον τρόπο οι ηγέτες χρησιμοποιούν τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εμπλοκή και υποστήριξη των πελατών τους, στην καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών, στην εμπλοκή των υπαλλήλων, στην ανάπτυξη στρατηγικής, στις πωλήσεις και στο Μάρκετινγκ;
  • Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει από το 2009, όσον αφορά στη σχέση χρήσης των Social Media και εμπιστοσύνης, μεταξύ των επαγγελματιών decision makers;

Τέσσερα-σημεία κλειδιά
Σύμφωνα με τους μελετητές, η έρευνα καταλήγει στα παρακάτω 4 βασικά σημεία-κλειδιά:

  • Στην online επιχειρηματική συνεργασία, η έννοια του «thought leadership» είναι το νέο νόμισμα. Τα στελέχη και οι ηγέτες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται, ως αποτέλεσμα των online επαγγελματικών κοινοτήτων και δικτύων. Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εξελιχθεί σε δίκτυα γνώσης και επικοινωνίας.
  • Η πρόσβαση σε περιεχόμενο «thought leadership» είναι σήμερα ο κύριος λόγος για τον οποίο οι επαγγελματίες επισκέπτονται δίκτυα και κοινότητες. Συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα από το γνωστικό κεφάλαιο που παράγουν, επιμελούνται και μοιράζονται. Η συνεργασία δεν είναι πλέον μια εμπειρία ανάμεσα σε λίγους.
  • Η «μαγική συνταγή» για την επαγγελματική συνεργασία στα online δίκτυα φαίνεται πως είναι: 1 με 2 μεγάλα δίκτυα, συν 1 με 2 εξειδικευμένες κοινότητες. Ενώ σχεδόν όλα τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το LinkedIn (97%), η χρήση μικρότερων (niche) επαγγελματικών δικτύων φαίνεται πως είναι αρκετά διαδεδομένη, όσον αφορά στην αναζήτηση περιεχομένου σχετικού με το αντικείμενό τους (με βάση τον ρόλο τους, το industry, τη γεωγραφική περιοχή κλπ). Τα στελέχη ανακαλύπτουν σταδιακά το σωστό μείγμα μεγάλων ανοιχτών δικτύων και ιδιωτικών κοινοτήτων, όσον αφορά στην υποστήριξη ενεργειών δικτύωσης, λήψης αποφάσεων και συσσώρευσης γνώσης.
  • Το «social business» αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα μέσα στις επαγγελματικές κοινότητες, οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να «πληροφορήσουν» την επιχειρηματική στρατηγική και να υποστηρίξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι σε θέση να επιταχύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης στρατηγικής, μέσω της συμμετοχής σε κοινότητες. Τα στελέχη μοιράζονται και καταναλώνουν ποιοτικό περιεχόμενο εντός των επαγγελματικών δικτύων τους, ως μέσο άντλησης επιρροής και κύρους. Η αποδοχή και επικύρωση (μέσω των like, read, share, retweet), βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεργασίας στο πλαίσιο των online κοινοτήτων. Το ποιοτικό περιεχόμενο συνεπάγεται αξιοπιστία και διαφάνεια και το μοίρασμα του περιεχομένου αυτού, συνεπάγεται επιρροή.

Thought Leadership
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η έρευνα καταλήγει σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όσον αφορά στη σχέση των κοινωνικών δικτύων με την ηγεσία και την επιχειρηματική πρακτική. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι επαγγελματίες (στελέχη και ηγέτες) χρησιμοποιούν τα Social Media groups και online κοινότητες ως αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Το διάστημα 2009-2010 είχε να κάνει με την εξερεύνηση των online σχέσεων και τον πειραματισμό με αυτές. Το διάστημα 2010-2011 αφορά περισσότερο στην κεφαλαιοποίηση αυτών των σχέσεων.

Η έννοια του «thought leadership» είναι το επαγγελματικό νόμισμα του μέλλοντος. Οι επαγγελματίες και οι οργανισμοί προσδιορίζονται πλέον από την ποιότητα του περιεχομένου που ανταλλάσσουν, επιμελούνται και δημιουργούν. Παρόλα αυτά, λίγα κανάλια δημιουργίας περιεχομένου έχουν αντεπεξέλθει στο τεστ του χρόνου. Η παραγωγή περιεχομένου είναι λιγότερη, καθώς οι επαγγελματίες έχουν μάθει να επεξεργάζονται μόνο το καλύτερο περιεχόμενο.

Νέοι κανόνες συνεργασίας αναδύονται στο περιβάλλον των Social Media.

Η επικύρωση (μέσω like, read, share, retweet) οδηγεί στην επιρροή, που διευκολύνει και βελτιώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η πρόσβαση οπουδήποτε και οποτεδήποτε στα επαγγελματικά δίκτυα, γίνεται όλο και πιο αναγκαία.

Η νέα νόρμα είναι η πρόσβαση μέσω κινητού σε online κοινότητες και επαγγελματικά δίκτυα.

Κατά συνέπεια, οι σχέσεις είναι πολύ περισσότερο ρευστές και «on demand», καθώς οι επαγγελματίες έχουν πλέον τις δεξιότητες του online networking, ώστε να αποκτούν την πρόσβαση στους ειδικούς που θέλουν, όταν το θέλουν.

5th Corporate Communication Conference: Reaping Corporate Gains, in the Open Communication Race
Στο 5ο Συνέδριο Εταιρικής Επικοινωνίας, η Charlene Li, έρχεται να τοποθετήσει την Εταιρική Επικοινωνία στο τιμόνι του συναρπαστικού ταξιδιού προς την «ανοιχτή» επιχειρηματικότητα. Μαζί της, οι Richard Laermer, Lauren Fischer και Derwin Johnson.

Charlene Li: Έχει αναγνωριστεί ως ένας διανοητής της σύγχρονης επιχειρηματικότητας που καταφέρνει να βρίσκεται πάντα μπροστά από το «κύμα» των ραγδαίων εξελίξεων της εποχής. Η Charlene Li είναι απόφοιτος του Harvard, μετρά ήδη θέση Αντιπροέδρου στον κολοσσό Forrester Research, είναι στενός συνεργάτης σε θέματα Social Media και ανοιχτής επιχειρηματικότητας των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και υπογράφει δύο από τα μεγαλύτερα best sellers για τον κόσμο των κοινωνικών τεχνολογιών: «Groundswell» και «Open Leadership».

Richard Laermer, Author of «Full Frontal PR»: Ο… αθυρόστομος και πολυπράγμων Richard, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην αποτύπωση και μελέτη των τάσεων γύρω από τον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας. Αγαπημένο παιδί των Μedia, είναι τακτικός επισκέπτης σε εκπομπές καναλιών όπως τα CNN, CBS News, Fox News και συγγραφέας των best sellers «Punk Marketing», «Full Frontal PR», «2011 Trendspotting». Ιδρυτής του agency RLM PR, διατηρεί επίσης το BadPitchBlog που αναγνωρίζεται ως ο θεματοφύλακας της βιομηχανίας της επικοινωνίας στις Η.Π.Α.

Lauren Fischer, Simply Zesty: Το φαινόμενο της Ιρλανδίας. Σε μία χώρα με οικονομική κρίση που προσεγγίζει τα επίπεδα της ελληνικής, ένα agency κάνει τη διαφορά. Η Lauren Fischer είναι co-founder της εταιρείας Simply Zesty, του πιο «hot» social media agency αυτήν τη στιγμή στην ιρλανδική αγορά. Το blog της Simply Zesty, που η Lauren Fischer διατηρεί και ανανεώνει με ευλάβεια, κατέλαβε την 31η θέση στην «power list» με τα 150 καλύτερα marketing blogs του AdAge.

Derwin Johnson, Consultant: Ανεξάρτητος Σύμβουλος Επικοινωνίας, ο Derwin Johnson αριθμεί πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας ως δημοσιογράφος, στέλεχος επικοινωνίας και καθηγητής. Στην προϋπηρεσία του συγκαταλέγονται η θέση του Associate Professor στο Graduate School of Journalism του Columbia University, US Director of Media & Communications στην Hill & Knowlton, Senior Vice President στην APCO Worldwide. Ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος Επικοινωνίας σήμερα, συνεργάζεται με εταιρείες της λίστας Fortune 500. Στη δημοσιογραφική του καριέρα συνεργάσθηκε με οργανισμούς όπως ABC News και CNN.