Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον ΣΕΠΕ, ως συνδικαιούχο, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕYEΔ ΑπΚΟ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δικαιούχο της Πράξης.

Στόχος της δράσης είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες, ώστε να ενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας.