Για το έργο «Med-Route»

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά σε «Ενέργειες Διάχυσης –Διοργάνωση Εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση του Θεματικού Τουρισμού στο πλαίσιο του έργου “Med-Route”», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 59.670 ευρώ.