Θετικές προβλέψεις από την ICCO

Ως μεγαλύτερη πρόκληση θεωρούν σήμερα οι επικεφαλής των εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως τις πιέσεις στην τιμολόγηση των υπηρεσιών PR, ενώ θεωρούν ότι οι πελάτες εκτιμούν όλο και περισσότερο την αξία των υπηρεσιών PR στρατηγικού χαρακτήρα.

Πιέσεις στις τιμές λόγω..
Το 94% των ερωτώμενων αναμένουν ανάπτυξη της αγοράς των PR, ενισχύοντας τις προβλέψεις που έκαναν τον Ιανουάριο, στο Q1 Trends Barometer. Το 42% πιστεύει ότι η τιμολόγηση των υπηρεσιών PR είναι «μεγάλο» ζήτημα και ένα 10% θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο. Το 69% δηλώνει ότι υπάρχει μία επικρατούσα πίεση για μείωση των τιμών χρέωσης προς τους πελάτες. Ως πηγές της τάσης αυτής, αναφέρουν:
• Αύξηση των απαιτήσεων των πελατών, δηλαδή προσδοκία για περισσότερες υπηρεσίες και αποτελέσματα με το ίδιο budget (84%).
• Αύξηση του ανταγωνισμού από χαμηλού επιπέδου ανταγωνιστές, με αποτέλεσμα την πτώση των τιμών (56%).
• Μείωση του συνολικού budget Μάρκετινγκ και επικοινωνίας των πελατών (50%).
• Μείωση του μεριδίου των PR στο συνολικό budget, σε σχέση με άλλες λειτουργίες του Μάρκετινγκ (30%).
• Υποτίμηση στην κοστολόγηση των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, λόγω της οικονομικής κρίσης (28%).
• Μείωση του new business από τον δημόσιο τομέα (12%).
• Μείωση του new business στον ιδιωτικό τομέα (12%).
Τέλος, η έλειψη αποτελεσματικού εργαλείου μέτρησης του ROI στα PR και η τάση των πελατών να εκπονούν εσωτερικά πολλά projects, αναφέρθηκαν επίσης ως παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τις τιμές των υπηρεσιών PR.

Υπηρεσίες με «premium» προοπτικές
Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι το 61% των ερωτώμενων πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα χρέωσης premium για υπηρεσίες «στρατηγικού» PR, όπως Public Affairs, Investor Relations, Issues Management. Οι επικεφαλής των εταιρειών PR θεωρούν ότι οι πελάτες εν γένει εκτιμούν την αξία των εν λόγω υπηρεσιών και είναι πρόθυμοι να τις πληρώσουν παραπάνω. Ως οι πλέον υποσχόμενες περιοχές PR σε επίπεδο ανάπτυξης, αναφέρονται το Digital (68%), Crisis & Issues Management (65%) και Corporate Communications/Strategy (59%). Το Reputation Management αναφέρθηκε επίσης από ποσοστό άνω του 50%, ως περιοχή ανάπτυξης για το 2012.

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές
Σε επίπεδο αγορών, το 59% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούν ότι η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα έρθει από τον τομέα Energy & Environment που θα αυξήσει τη δαπάνη του σε PR. Το 43% αναφέρει τον τομέα IT/Technology και το 39% την αγορά Health & Wellness. Οι αγορές Automotive, Retail και Manufacturing, αναφέρονται ως οι λιγότερο υποσχόμενες για το 2012. Εξετάζοντας τα αποτελέσματα ανά χώρα, οι πιέσεις στις τιμές εντοπίζονται ως κυρίαρχη τάση από την πλειοψηφία των ερωτώμενων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, εκτός από την Αυστραλία και τη Μ. Βρετανία, δύο από τις πλέον ανεπτυγμένες αγορές στην παροχή υπηρεσιών PR. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην έρευνα.