Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θέτει σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, τη διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Δημοσιότητας, Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης» με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του συνόλου της διακήρυξης. Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται σε 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης, δηλαδή από τις 15/02/21. Η καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.