Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή παρατηρήσεων και σχολίων για τη Διακήρυξη και των Παραρτημάτων αυτής για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Ψηφιακές υπηρεσίες προβολής και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων και δράσεων του Δήμου Χανίων».

Η πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο προϋπολογισμός της είναι 140.888 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 05/07/2019.