Η πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο προϋπολογισμός της είναι 140.888 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 05/07/2019.