Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) της διαβούλευσης με τίτλο «Διάχυση και Επικοινωνία». Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο α/α 2 «Διάχυση και Επικοινωνία» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών», με εκτιμώμενη αξία τα 520.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

α. η επικοινωνία και ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις δράσεις οργανωτικού εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού των ΚΕΠ και την προβολή του κρίσιμου ρόλου του εργαλείου του ΕΟΧ και των δότριων χωρών στην επιτυχή υλοποίηση του,

β. η Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση των εργαζομένων στα ΚΕΠ, προβάλλοντας τις θετικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων στην καθημερινότητα της εργασίας τους,

γ. η Διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων σε κάθε επίπεδο, χρησιμοποιώντας κάθε εργαλείο ώστε να αυξηθεί η ικανοποίηση πολιτών και εργαζομένων στα ΚΕΠ.

Η διαβούλευση αναρτήθηκε χθες, 19/01/22,και θα παραμείνει για χρονικό διάστημα 15 ημερών.