Την ένωση εταιρειών Choose AE-Universal Media επέλεξε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως ανάδοχο του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020», κατόπιν ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου είχε οριστεί στα 2.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ενδεικτικά, σκοπός είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας που θα αναδείξει, μεταξύ άλλων, την προστιθέμενη αξία των έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις προτεραιότητες των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Επιπρόσθετα, στόχος του έργου είναι η ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τον ρόλο και τα επιτεύγματα της Πολιτικής Συνοχής και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).