Στην ένωση των οικονομικών φορέων Choose AE – Birdie ΜΕΠΕ ανατέθηκε το έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η οικονομική προσφορά των δύο φορέων ανήλθε σε 458.181 ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που περιλαμβάνει τρεις δράσεις:

Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα, εξωτερική διαφήμιση και διαδίκτυο), Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού Προωθητικού Υλικού, και Φωτογράφιση – βιντεοσκόπηση έργων ΠΑΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι και τις 31/5/2023.