Σε 2.204,04 εκατ. ευρώ έναντι 1.368,2 εκατ. το 2017 ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ στη χρήση 2018, καταγράφοντας αύξηση 61%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε. Τα μικτά κέρδη το 2018 ανήλθαν σε 44,4 εκατ. ευρώ έναντι 45,6 εκατ. το 2017.

Τα θετικά αποτελέσματα του 2018 προέκυψαν από την τήρηση του επιχειρηματικού πλάνου που προέβλεπε μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτική δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων διεθνώς. Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2018 ενίσχυσε το δίκτυο ελίν και αξιοποίησε τον θαλάσσιο τουρισμό χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της.

Σε επίπεδο ομίλου, το 2018 οι περισσότερες θυγατρικές παρουσιάζουν θετική πορεία. Το 2019 η ΕΛΙΝΟΙΛ θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν, στην εδραίωση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal, αλλά και στη νέα δραστηριότητά της στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Συγχρόνως, θα ενισχύσει την παρουσία στις διεθνείς αγορές.