Στην Ένωση Οικονομικών Φορέων Alpha Plan, Paramaount και Butterfly Communication ανέθεσε ο Δήμος Δράμας, κατόπιν ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας». Η συνολική αμοιβή για το έργο ανέρχεται σε 122.996 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.