Οδηγός καλών πρακτικών για τη διαδικασία ανάθεσης διαγωνισμών έργων επικοινωνίας

Η ΕΔΕΕ και ο ΣΔΕ συνέταξαν από κοινού έναν οδηγό καλών πρακτικών για τη διαδικασία των διαγωνισμών ανάθεσης επικοινωνιακών λογαριασμών, τον «12λογο του καλού spec».

Στον οδηγό αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά και με εύληπτο τρόπο όλα τα στάδια και οι παράμετροι της διαδικασίας ενός spec, καθώς και προτεινόμενη προσέγγιση, τόσο για τους διαφημιζόμενους όσο και για τα agencies. Το 2018, η ΕΔΕΕ έτρεξε έρευνα στις εταιρείες – μέλη της σχετικά με τα δεδομένα των specs, με ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία ανέδειξαν την ανάγκη υπενθύμισης κάποιων βασικών αρχών.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την έρευνα, 1 στα 4 specs δεν καταλήγουν ποτέ σε ανάθεση, η συμμετοχή σε πολλά είναι μεγάλη (μέχρι 4 εταιρείες στο 46% και 5+ εταιρείες στο 32% των specs), 4 στα 10 specs έγιναν χωρίς να δοθεί brief δια ζώσης με δυνατότητα διευκρινιστικών ερωτήσεων και για 6 στα 10 το ζητούμενο ήταν σχετικά ασαφές, για 4 στα 10 δεν ήταν γνωστό το διαθέσιμο κονδύλι, ενώ, στο 54% των specs, ο διαθέσιμος χρόνος προετοιμασίας προτάσεων ήταν λιγότερος από 3 εβδομάδες.

Τέλος, μόνον για το 20% τα κριτήρια επιλογής ήταν απολύτως σαφή και σε 6 στα 10 specs δεν ήταν γνωστό ποια agencies συμμετείχαν. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (95%) μη επιλογής μιας εταιρείας δεν δίνεται αποζημίωση για τις υπηρεσίες που προσέφερε.

Επιγραμματικά, ο «12λογος του καλού spec», δίνει έμφαση στα παρακάτω σημεία: Σωστή προεργασία επιλογής εταιρειών, διαφάνεια και σεβασμός στην επένδυση όλων, σαφής και έγκαιρη επικοινωνία με όλα τα agencies μετά την ανάθεση, προσοχή σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αναγνώριση των δικαιωμάτων και των δύο πλευρών για αποδοχή ή μη της συμμετοχής.

Παροτρύνει επίσης όλες τις πλευρές να ενημερώνονται για τις καλές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στο pitch guide του ΣΔΕ και στο www.thegoodpitch.com, εξασφαλίζοντας ότι το spec που διεξάγεται έχει νόημα και ηθική. Σημειώνεται ότι και οι δύο ενώσεις έχουν αποστείλει τον Οδηγό στα μέλη τους, ενώ επισημαίνουν ότι η υιοθέτησή του στην πράξη επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των συναλλασσομένων μερών.