To 2021 αποτέλεσε έτος αναφοράς για τη Schneider Electric καθώς αναγνωρίστηκε ως η πιο βιώσιμη εταιρεία στον κόσμο από τους Corporate Knights. Αυτό ήταν το επιστέγασμα σκληρής δουλειάς, πολλών ετών, από διάφορες ομάδες εντός του οργανισμού, οι οποίες καθημερινά συνεργάζονται με πελάτες, συνεργάτες αλλά και τοπικές κοινότητες σε πάνω από 100 αγορές παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα υιοθετήσαμε τη νέα στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα, Schneider Electric Sustainability Impact 2021-2025, η οποία σχεδιάστηκε για να επιταχύνει την επίτευξη αποτελεσμάτων που συνδέονται με όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Έχει σχεδιαστεί να επιταχύνει τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής ανισότητας μέσω 11 παγκόσμιων μετασχηματισμών της εταιρείας οι οποίοι συμπληρώνονται από πολλές τοπικές δεσμεύσεις. Οι τοπικές δεσμεύσεις στην ελληνική αγορά επικεντρώνονται κυρίως στην υποστήριξη της νέας γενιάς, την υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών, τη διαχείριση των πόρων και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Η βιωσιμότητα ως δημιουργία αξίας
Για τη Schneider Electric, ο όρος βιωσιμότητα αφορά τη δημιουργία αξίας. Περιλαμβάνει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ηθικών διαστάσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του οργανισμού και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτή η ολιστική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα επιτρέπει στην εταιρεία μας να μετριάσει σε μεγάλο βαθμό τους κινδύνους και επίσης φέρνει απτή προστιθέμενη αξία μέσω της ελκυστικότητας στους πελάτες, τα νέα ταλέντα και τους επενδυτές, ενώ ενισχύει την καινοτομία. Η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη στις διαδικασίες και τους φορείς που σχεδιάζουν και εκτελούν τη στρατηγική του Ομίλου σε διοικητικό επίπεδο (Human Resources and CSR Committee), εκτελεστικό (Group Sustainability Committee) και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Προτεραιότητες και δεσμεύσεις
Τα αποτελέσματα του πίνακα ουσιαστικότητας της Schneider Electric έδειξαν ότι τα πιο σημαντικά θέματα για τον Όμιλο είναι:

  1. Η Ηγετική δράση μας για το κλίμα στο οικοσύστημά μας μαζί με τους εταίρους μας.
  2. Η Πρωτοποριακή κυκλική οικονομία και η αποτελεσματικότητα με τους πόρους.
  3. Η Διασφάλιση δίκαιης μετάβασης και η εγγύηση υψηλών ηθικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων σε όλη την αλυσίδα αξίας.
  4. Η Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη δημιουργία λύσεων που ενισχύουν τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Οι 6 μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της Schneider Electric για το Κλίμα, τους Πόρους, την Εμπιστοσύνη, την Ισότητα, τις νέες Γενιές και οι τοπικές δράσεις και το πρόγραμμα Schneider Sustainability Impact 2021-2025 καλύπτουν όλες τις παραπάνω προτεραιότητες.

Σύγχρονα εργαλεία και δείκτες
Ένα ακόμα εργαλείο που χρησιμοποιεί η εταιρεία, το οποίο θέτει τη δυναμική προσήλωσή της σε θέματα ESG, είναι το Schneider Sustainability External and Relative Index (SSERI). Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ομίλου σε όρους σχετικής απόδοσης, μέσω ενός συνδυασμού εξωτερικών δεικτών που καλύπτουν μια σειρά περιβαλλοντικών, κοινωνικών κατηγοριών και θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης. Η χρήση εξωτερικών δεικτών θα διασφαλίσει επίσης ότι οι προτεραιότητες βιωσιμότητας που διέπουν την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης απόδοσης βιωσιμότητας του Ομίλου είναι ανά πάσα στιγμή αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για την περίοδο 2021-2023, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς εξωτερικούς δείκτες (DJSI World, Euronext Vigeo, Ecovadis και CDP Climate Change) που είναι αντικειμενικοί, αναγνωρισμένοι και ανεξάρτητοι, καλύπτουν κύριες γεωγραφικές περιοχές σύμφωνα με το παγκόσμιο αποτύπωμα της εταιρείας και οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται καθώς καλύπτουν διαφορετικές πτυχές της αειφορίας.

Στη Schneider Electric, δημιουργούμε τεχνολογίες και προσφέρουμε στην παγκόσμια και Ελληνική αγορά λύσεις, για να προωθήσουμε έναν κόσμο πιο αποτελεσματικό, βιώσιμο, ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς για όλους.