Σύμφωνα με την Icap Group

Σχετικά με τον βαθμό συγκέντρωσης στον κλάδο, 4 μεγάλες εταιρείες – αλυσίδες καταστημάτων απέσπασαν το 50% περίπου των συνολικών πωλήσεων του κλάδου το 2015. Σημαντικό ρόλο στην τάση αύξησης του βαθμού συγκέντρωσης, τα τελευταία χρόνια, διαδραματίζει η συνεχής επέκταση του δικτύου καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων του κλάδου (μέσω εξαγοράς καταστημάτων άλλων επιχειρήσεων ή/και με το άνοιγμα νέων σημείων πώλησης). Οι συνολικές πωλήσεις των 57 επιχειρήσεων αυξήθηκαν οριακά το 2015/2014, τα δε μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,1%. Η σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων οδήγησε στην αναστροφή των λειτουργικών αποτελεσμάτων, από θετικά το 2014 σε αρνητικά το 2015. Συνέπεια αυτού ήταν η εμφάνιση ζημιών το 2015.