Η τηλεόραση είχε τη μικρότερη πτώση (-10,43%), τις μεγαλύτερες απώλειες και πάλι το ραδιόφωνο (28,36%)

Σύμφωνα με αυτά, η πτώση ήταν 17,09%, με τις μεγαλύτερες απώλειες να έχει το ραδιόφωνο (-28,36%). Η τηλεόραση είχε τις μικρότερες (-10,43%), ενώ περιοδικά και εφημερίδες εξακολουθούν να χάνουν δαπάνη, σε ποσοστό -21,32% και -15,90% αντίστοιχα.

Όσον αφορά βέβαια στον Ιούλιο, η τηλεόραση εμφάνισε θετικό πρόσημο – και μάλιστα υψηλό-, 23,57%, ωστόσο θα πρέπει για μια ακόμη φορά να διευκρινιστεί ότι τα ποσά που μετριούνται αφορούν στην τεκμαρτή δαπάνη. Τα υπόλοιπα κύρια μέσα, βέβαια (ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) εξακολουθούν να «αιμορραγούν», αφού για ένα ακόμα μήνα η πτώση τους ήταν μεγαλύτερη του 20% για το καθένα.

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

 Μέσο  07/2010  Ποσοστά  07/2011  Ποσοστά  Μεταβ. (%)
 Τηλεόραση  32.183.995  22,73  39.770.202  31,92  23,57
 Περιοδικά  59.110.715  41,75  47.137.965  37,84  -20,25
 Εφημερίδες  40.443.411  28,56  30.520.524  24,50  -24,54
 Ραδιόφωνο  9.849.529  6,96  7.150.445  5,74  -27,40
 Σύνολο  141.587.651  100,0  124.579.136  100,00  -12,01

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

 Μέσο  01-07/2010  Ποσοστά  01-07/2011  Ποσοστά  Μεταβ. (%)
 Τηλεόραση  369.824.883  32,03  331.239.407  34,60  -10,43
 Περιοδικά  451.549.257  39,11  355.256.850  37,11  -21,32
 Εφημερίδες  257.035.414  22,26  216.154.072  22,58  -15,90
 Ραδιόφωνο  76.210.964  6,60  54.599.093  5,70  -28,36
 Σύνολο  1.154.620.517  100,00  957.249.422  100,00  -17,09

Πηγή: Media Services – Τον Ιανουάριο 2011 αποχώρησαν από τη μέτρηση οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Μελωδία, Athens DJ, Rock FM, ενώ τον Απρίλιο του 2011 αποχώρησαν οι σταθμοί Love και Happy. Η σύγκριση ίδιων σταθμών τον Ιούλιο 2010 και 2011 δείχνει μείωση 7,57%, ενώ το 7μήνου 2010 και 2011 δείχνει μείωση 11,12%. Ποσά σε ευρώ.