Προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο «Δράσεις προώθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας για το έτος 2018».

Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει διοργάνωση συνεδρίου, επικαιροποίηση του site της Περιφέρειας με δημιουργία microsite για το συνέδριο, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, banners και ενημερωτικού video, διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής και διεθνών θεματικών εκδηλώσεων δικτύωσης. Το έργο έχει προϋπολογισθείσα δαπάνη 70.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των σχετικών προσφορών είναι 27 Αυγούστου.