Στην έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» προχώρησε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020, ενώ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.488.000 ευρώ.