Απαλλαγή νέων επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη

Η προσπάθεια αυτή του Δήμου βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, με το Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επενδυτών ήδη να λειτουργεί σαν υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop). Όσον αφορά στα κίνητρα, αυτά έχουν καθοριστεί από το Δήμο με απόφαση για απαλλαγή των νεοσύστατων ή των
υπό σύσταση επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη για τρία έτη, υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις.