Τις πρωτοβουλίες της για τη δημιουργία αξίας μέσα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα παρουσίασε η Sony Group Corporation, στο πλαίσιο του ESG biefing για το σχετικό μακροπρόθεσμο πλάνο της. Ειδικότερα, η εταιρεία διεξάγει διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ενσωματώνει ιδέες για τη διαχείριση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Βάσει του σχεδίου «Road to Zero» με ορίζοντα το 2050, υλοποιεί πρωτοβουλίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της στις εταιρείες της, βάσει 4 προοπτικών: κλιματική αλλαγή, πόροι, χημικές ουσίες και βιοποικιλότητα.

Προωθεί την πολυπολιτισμικότητα, την ισότητα και την ενσωμάτωση στο Sony Group, συμμετείχε σε πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη διαφορετικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, ενώ αναλαμβάνει δράση και σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση.