«Πρωταθλητές» οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι το 2018 επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 404.600 ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Πιο συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν στους γενικούς όρους συναλλαγών, συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, ηλεκτρονικό εμπόριο, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, εγγυήσεις, λειτουργία εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών, ειδικότερων τραπεζικών και ασφαλιστικών θεμάτων, κλπ. Το μεγαλύτερο ποσό (277.500 ευρώ) αφορά εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την συχνότητα όχλησης των οφειλετών, τη μη ταυτοποίησή τους, την όχλησή τους στην εργασία και περιπτώσεις που οι οφειλές τους βρίσκονται σε ρύθμιση ή διακανονισμό.