Συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους για την έκδοση Πρόσκλησης για τη Δράση «Επανεπενδύω στη Θεσσαλία, Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών».

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 10.000.000 ευρώ, είναι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει μέχρι τις 31/12/2018 τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις, για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Άξονα 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της Περιφερειακής Προστιθέμενης Αξίας, Θεματικό Στόχο 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Επενδυτική Προτεραιότητα 3α: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1301/2013. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis από την 16η Μαΐου έως την 30η Αυγούστου.