Πώς αναμένετε ότι θα εξελιχθεί το Programmatic Adv-ertising οικοσύστημα το επόμενο διάστημα;

Θα πρέπει να αναμένουμε σημαντική διεύρυνση της αυτοματοποιημένης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), που θα επιτρέπει την γρήγορη ανάλυση και βελτιστοποίηση των διαφημιστικών καμπανιών, καθώς και τη χρήση Programmatic Buying σε αναδυόμενα κανάλια όπως αυτό της Connected TV και του DOOH. Tέλος, άμεσα ενδέχεται να παρατηρήσουμε στροφή προς Private Marketplaces που θα ειδικεύονται σε συγκεκριμένους ιστότοπους και πελάτες.

Ποια η άποψή σας ως προς το retail media advertising;

Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι επιτρέπει στις εταιρείες να διαφημίζουν τα προϊόντα τους όταν και όπου οι καταναλωτές επιλέγουν να κάνουν τις αγορές τους. Για τους online retailers αποτελεί μια νέα ροή εσόδων, ενώ για τους consumers μια επιπλέον πηγή πληροφόρησης, ενδεχομένως λιγότερο «ενοχλητική». Η χρήση του retail media advertising αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, και είναι λογικό καθώς θα παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης των 1st party data, εκμετάλλευσης customized & personalized ads και real time μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης.

Από τι θα εξαρτηθεί η επίτευξη του cross media measurement;

Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων stakeholders με στόχο τη δημιουργία μιας αξιόπιστης cross media measurement λύσης. Oι προκλήσεις συνοψίζονται στους εξής άξονες: 1. Υιοθέτηση κοινών αρχών και ορισμών στην μέτρηση κοινών μεταξύ των μέσων, 2. Εξεύρεση Αξιόπιστης Μεθοδολογίας και Διαδικασιών Διακυβέρνησης που θα επιτρέπουν την Απόλυτη Διαφάνεια και Αντικειμενική Μέτρηση, 3. Προστασία/Privacy του δείγματος, 4. Μεγάλη Συμμετοχή των ΜΜΕ και ειδικότερα των Wallet Garden και των local media players, 5. Χρηματοδότηση. Ένα σημείο που θα πρέπει να έχουμε υπόψιν μας, είναι ότι η μεθοδολογία που θα εφαρμόζεται στις μεγάλες αγορές θα είναι διαφορετική από αυτή μικρότερων, σαν την Ελλάδα, λόγω κόστους.