Το Ινστιτούτο Κύπρου προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Provision of external communications and public relations and media services to The Cyprus Institute», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στόχος είναι η ανάθεση υπηρεσιών που θα βοηθήσουν το Ινστιτούτο να επικοινωνήσει τις επιστημονικές του δραστηριότητες, αποτελέσματα και εκδηλώσεις στο ευρύτερο κοινό, καθώς και σε κυβερνητικούς φορείς, μετόχους και opinion leaders.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Ινστιτούτου, μεταξύ άλλων, μέσα από τη στήριξη του τμήματος επικοινωνίας του οργανισμού, τις σχέσεις με media και κυβέρνηση, την προώθηση μέσω social media, τηλεόρασης και digital. Ως προθεσμία παραλαβής προσφορών ορίστηκε η 13η Νοεμβρίου 2020.