Προκηρύχθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός της Περιφέρειας Ηπείρου για την «Παροχή υπηρεσιών προβολής – προώθησης του έργου “Waste Rreact”», προϋπολογισμού δαπάνης 110.865 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σκοπός του έργου του αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 2 και 4 που αφορούν στην προβολή και προώθηση του έργου καθώς και σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε μαθητές και στο γενικό κοινό.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30/10/2023. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 11/05/2023.