Η Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠ “Κρήτη” 20142020 - Άξονες Προτεραιότητας 6 & 7».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020, στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας (Άξονες Προτεραιότητας 6 & 7), με το έργο να χωρίζεται σε δύο τμήματα. Οι δράσεις επικοινωνίας- δημοσιότητας αφορούν:

Α. Στον σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου, οπτικοακουστικού και άλλου προωθητικού υλικού (video και ηχητικά spots, infographics, ενημερωτικά έντυπα, αφίσα κ.λ.π.),
Β. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος προβολής σε έντυπα, ραδιοφωνικά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεοπτικά και διαδικτυακά ΜΜΕ στη βάση καθορισμένου media plan,
Γ. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανοιχτών προωθητικών δράσεων τύπου road trip και roadshow.

Το τμήμα «Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 – Άξονας προτεραιότητας 6 / ΕΤΠΑ» έχει προϋπολογισμό 700.000 ευρώ και το τμήμα «Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 – Άξονας προτεραιότητας 7 / ΕΚΤ», 340.000 ευρώ. Προσφορές υποβάλλονται για κάθε τμήμα ξεχωριστά, έως τις 16/12/2019.