Με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκήρυξε ανοιχτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Σκοπός του έργου είναι η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων επικοινωνίας που θα αναδείξει:

Α) Την προστιθέμενη αξία των έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη και την καίρια συμβολή του στην αντιμετώπιση των υγειονομικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης της πανδημίας Covid-19.

Β) Τις προτεραιότητες των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, της οποίας η διαβούλευση και ο σχεδιασμός προχωρούν υπό την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και πρόκειται να ολοκληρωθούν τους αμέσως επόμενους μήνες.

Επιπρόσθετα, στόχος του έργου είναι η ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τον ρόλο και τα επιτεύγματα της Πολιτικής Συνοχής και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), τον θετικό αντίκτυπο και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη των υλοποιούμενων δράσεων και έργων για την ελληνική οικονομία και κοινωνία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επιδιώκεται, ταυτόχρονα, η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που εξακολουθούν να προσφέρονται μέσω των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 κατά το εναπομένον διάστημα, μέχρι την τυπική ολοκλήρωσή του στο τέλος του 2023. Διαχρονικά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.