Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας της Αστικής Αρχής για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης».

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση ενεργειών προβολής και δημοσιότητας κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2020 έως και Δεκεμβρίου 2023, για τις παρεμβάσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης που υλοποιείται στο ΕΠ ΠΚΜ 2014-2020 και που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Οι δράσεις χωρίζεται σε πέντε Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) και περιλαμβάνουν ποικιλόμορφες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας για τη βέλτιστη επικοινωνία της Στρατηγικής σε ένα φάσμα μέσων, καθώς και στο σύνολο των ομάδων-στόχος. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 220.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.