Ο γενικός στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων για το ΥΦΥΝ για την αποτελεσματική προώθηση του Κυπριακού Νηολογίου, του Κυπριακού ναυτιλιακού συμπλέγματος και συναφών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και για την οικοδόμηση της φήμης του ΥΦΥΝ μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων. Ο ανάδοχος θα διαχειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις του ΥΦΥΝ με τα βασικά ναυτιλιακά διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 120.000 ευρώ, με προθεσμία υποβολής συμμετοχών τις 18/02/2019.