Η Δέλτα, θυγατρική της Vivartia, προχώρησε στην πώληση και μεταβίβαση του ποσοστού 43,2% (περίπου), που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, προς μέλη της Οικογένειας Χατζάκου. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 25.863 εκατ. ευρώ.

Η αξία πώλησης είναι 85% πάνω από τη λογιστική αξία (book value) που είχε η εταιρεία Δέλτα στα βιβλία της. Το προϊόν της πώλησης θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική θέση της Δέλτα και θα εξυπηρετήσει περαιτέρω επενδυτικές της κινήσεις, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η εταιρεία.