Η Γραφική πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 από την TUV Austria Hellas, διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Η εταιρεία πιστοποιήθηκε και εφαρμόζει σύστημα διαχειριστικής επάρκειας για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας σε συμφωνία με το παραπάνω πρότυπο για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης, προγραμματισμού μέσων αγοράς χώρου και χρόνου, PR, promotion, direct marketing και δημιουργίας διακριτού σχήματος.