Επιβεβαιώνοντας την ορθή προέλευση της πρώτης ύλης του εντύπου

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την πιστοποιημένη κατά FSC εκτυπωτική μονάδα της PressiousArvanitidis, η Lafarge συνέβαλε στην ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση του εντύπου και η αντίστοιχη σήμανση επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η Α’ ύλη χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης, και ότι έχει τηρηθεί η αλυσίδα πιστοποιημένων προμηθευτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το Forest Stewardship Council.