Τις διαδικασίες πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας στο εργοστάσιό της στην Θήβα, ολοκλήρωσε η Barilla Hellas, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001. Η πιστοποίηση αυτή, έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης πιστοποίησης του Μύλου στον Βόλο, το 2019 και αποτελεί αποτέλεσμα της μακροχρόνιας προσπάθειας της Barilla Hellas για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των βιομηχανικών της μονάδων, μέσω ενός διαρθρωμένου συστήματος παρακολούθησης της χρήσης ενέργειας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πιστοποίηση ISO 50001 αποδεικνύει τηναφοσίωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της.