Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η παράταση δίνεται ώστε να ολοκληρωθεί η λίστα εργοδοτών και να ληφθεί σχετική άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη δημοσίευσή της.