Με την υποστήριξη του προγράμματος Αποστολή Νερό του συστήματος της Coca-Cola

Το Συνέδριο συμβάλλει στις δράσεις του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το νερό (MED EUWI) και του GEF MedPartnership και στοχεύει στην παροχή πλατφόρμας για τη διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ όλων των εταίρων για τις προτεραιότητες και απαιτούμενες συνέργιες, με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη της διαχείρισης των μη συμβατικών υδατικών πόρων στη Μεσόγειο, τη διερεύνηση του ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας στην προώθηση της ατζέντας των μη συμβατικών υδατικών πόρων, την ανταλλαγή γνώσεων πάνω σε βέλτιστες πρακτικές κ.λπ.