Πρόβλεψη δράσεων δημοσιότητας ύψους 10-12% του συνολικού κόστους κάθε πράξης

Η πρόσκληση απευθύνεται σε κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με έναρξη περιόδου υποβολής στις 15 Φεβρουαρίου και λήξη στις 16 Μαΐου. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν σειρά δράσεων, όπως δημιουργία πολιτιστικών δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε προτεινόμενη πράξη προβλέπονται παράλληλες ενέργειες δημοσιότητας και προβολής, σε ποσοστό 10-12% περίπου του συνολικού προτεινόμενου κόστους.