Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Αττικής, ως προς την προώθηση δράσεων κ.λπ. στον τομέα των μεταφορών της Αττικής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Αττικής, ως προς την προώθηση δράσεων, μέτρων, πολιτικών και παρεμβάσεων στον τομέα των μεταφορών, των μετακινήσεων και των κυκλοφοριακών υποδομών της Αττικής.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ είναι 282.258 ευρώ, με προθεσμία παραλαβής των προσφορών τις 26/04/2023.