Και δεύτερη παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.978.468 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίστηκε η Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022.