Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Eurocert υπέβαλε στον ΟΗΕ την έκθεση «Communication On Progress» για το UN Global Compact, δεσμευόμενη για την τήρηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στην Έκθεση αυτή, παρατίθενται οι δεσμεύσεις της εταιρείας, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς 2020, καθώς και η ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις παραπάνω αρχές.

Η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ έχουν θεσπιστεί στόχοι και αντίστοιχα προγράμματα βελτίωσης.